• Call us now: 0903236486
  • Email: info@vntechco.vn

Categories

Showing all 2 results

Tubing

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

Tubing

Liên hệ để báo giá
Nylon Tubing T/TIA: General pneumatic tubing 1.5 MPa max. (at 20 ºC) Soft Nylon Tubing TS/TISA: Slightly flexible tubing 1.0 MPa max. (at 20 ºC) Polyurethane Tubing TU/TIUB: Flexible 0.8 MPa max. (at 20 ºC) Soft Polyurethane Tubing TUS: Extremely flexible tubing 0.6 MPa max....

(Tiếng Việt) Tủ điện tổng,Tủ điện phân phối

Liên hệ để báo giá
(Tiếng Việt) Tủ điện tổng | tủ phân phối là gì? Tủ điện tổng, tủ điện phân phối (MSB) là tủ nguồn phân phối chính cho toàn bộ hệ thống điện của nhà máy, tòa nhà hay chung cư. Thực tế tủ điện tổng và...